Algemene voorwaarden

Artikel 1 – Definities

 1. Dienstverlener: Ladies on the Road
 2. Klant:de ondernemer die een overeenkomst afsluit met ons, als Dienstverlener, en hierdoor de algemene voorwaarden aanvaardt.
 3. Aanbod:alle aanbiedingen en offertes uitgaande van ons, dit zowel via de website, via sociale media of via e-mail.
 4. Dienst: de diensten die wij leveren onder de naam Ladies on the Road.
 5. Producten: events, workshops, workations
 6. Overeenkomst:de overeenkomst aangegaan tussen jij, als Klant, en wij, als Dienstverlener.
 7. Ingangsdatum:de overeenkomst gaat in op de dag van ondertekening van de overeenkomst.
 8. Herroepingsrecht:het recht van een consument om binnen de wettelijke bedenktijd van 14 dagen af te zien van een overeenkomst op afstand en dit conform artikel VI.47 ev. WER. Indien u handelt in de hoedanigheid van een onderneming kan u geen aanspraak maken op het herroepingsrecht.
 9. Schriftelijk:de schriftelijke communicatie via e-mail of via een aangetekend schrijven waar nodig.

10. Website: www.theconference.be

Artikel 2 – Toepasselijkheid algemene voorwaarden

  2.1. In deze algemene voorwaarden beschrijven wij de regels op basis waarvan wij, als Dienstverlener, onze diensten en producten aan jou, als Klant, zullen leveren. Deze voorwaarden zijn van toepassing op al onze offertes, aanbiedingen, events, diensten en producten, en bevatten belangrijke informatie over jouw rechten en verplichtingen. 

  2.2. Deze algemene voorwaarden hebben steeds voorrang op eventuele algemene voorwaarden van jou, als Klant. Dit voor zover er niet van deze voorwaarden schriftelijk is afgeweken. 

  2.3. De laatste versie van deze algemene voorwaarden is steeds van toepassing. 

  Artikel 3 – Aanbod en aanvaarding

   3.1. Wij, als Dienstverlener, doen steeds een aanbod via de website of via e-mail. De prijzen in de offerte zijn exclusief BTW. Er dient BTW op te worden betaald.

   3.2. De offertes van ons, als Dienstverlener, zijn 30 dagen geldig, tenzij anders schriftelijk vermeld in de offerte. Na periode van 30 dagen of de aangegeven periode op de offerte, vervalt het aanbod van ons, als Dienstverlener, en kan jij, als Klant, dit niet meer aanvaarden.

   3.3. Wij, als Dienstverlener, hebben steeds het recht om de tarieven en/of voorwaarden aan te passen. Het aanbod dat bestond op het moment dat jij, als Klant, het aanvaardt, m.a.w. aankoopt, is het geldende aanbod. 

   3.4. Wij, als Dienstverlener, kunnen niet aan ons aanbod worden gehouden indien jij, als Klant, redelijkerwijze kon begrijpen dat het aanbod, of een onderdeel daarvan, een kennelijke materiële vergissing of verschrijving bevat, zoals een onrealistische hoge korting of ongebruikelijke lage vraagprijs. 

   3.5. Bij aanvaarding van het aanbod voor de levering van een dienst of product ga jij, als Klant, ermee akkoord dat de overeenkomst direct wordt uitgevoerd en nagekomen.

   Artikel 4 – Uitvoering van de overeenkomst en informatieverstrekking Klant

    4.1. Wij, als Dienstverlener, bieden verschillende soorten diensten en producten aan. 

    Tenzij schriftelijk anders zou zijn overeengekomen, zullen de werkzaamheden bestaan uit:

    • Netwerk events
    • Retreats/workations
    • Offline workshops

    4.2. Wanneer jij, als Klant, onze offerte met betrekking tot een workshop, event of workation ondertekent, bestaat de verplichting tot betaling van de volledige som. Zelfs wanneer de overeenkomst voortijdig, tijdens de uitvoering van het traject, zou worden beëindigd door jou, als Klant, zal jij, als Klant, toch tot betaling van de reeds gemaakte kosten en de gepresteerde uren moeten overgaan. 

    4.3. Indien een 1 op 1 traject wordt geannuleerd in een periode van 24 uur voor de sessie, dan zullen wij, als Dienstverlener, jou, als Klant deze sessie volledig kunnen aanrekenen.

    4.4.  Wij, als Dienstverlener, voeren de opdracht naar best inzicht en vermogen en volgens de regels van de kunst uit. Wij, als Dienstverlener, zijn niet aansprakelijk voor het niet-bereiken van het resultaat dat jij, als Klant, beoogde

    Artikel 5 – Vergoeding

     5.1. Algemeen

     De prijs is steeds afhankelijk van het gekozen product of dienst. De prijzen staan steeds vermeld op in de offertes van ons, als Dienstverlener.

     De vermelde tarieven worden steeds uitgedrukt in euro en zijn exclusief BTW.

     Het overeengekomen tarief omvat alle kosten met uitzondering van extra producten/diensten. Eventuele bijkomende kosten zullen steeds apart worden aangegeven en vallen ten laste van de Klant.  

     5.2.  Facturatie en betaling

     5.2.1.  Jij, als Klant, zal bij aankoop van onze goederen of diensten een factuur krijgen.

     5.2.2. Bij niet–betaling of wanbetaling van de factuur binnen de gestelde termijn, worden alle openstaande facturen van rechtswege en zonder ingebrekestelling onmiddellijk opeisbaar en is de Klant vanaf de vervaldag van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een verwijlintrest verschuldigd van 5% per maand op het factuurbedrag evenals een forfaitaire schadevergoeding ten belope van 10% met een minimum van 75,00 euro. In geval van gedeeltelijke betaling blijft een integrale schadevergoeding verschuldigd.

     deArtikel 6- annulatie

      6.1. Annulatie door deelnemer
      Een inschrijving voor The Conference is een commitment met ons en met jezelf. Tickets voor The Conference worden helaas niet terugbetaald.
      Kan je er niet bij zijn, dan mag je jouw ticket wel doorverkopen aan een andere ondernemers.

      Naamswijzigingen worden aanvaard tot en met 28 febuari 2025.

      zullen enkel aanvaard worden indien via per e-mail verzonden en indien ontvangen voor de genoteerde deadline. Alle terugbetalingsaanvragen moet door de deelnemer zelf worden aangevraagd. Terugbetalingsaanvragen moet een vermelding hebben van de naam van de deelneemster met een aanvaardbare reden en bewijs van de deelneemster waarom zij niet aanwezig kan zijn. Terugbetalingen worden niet uitgevoerd voor deelneemsters die beslissen om niet op het event aanwezig te zijn.

      6.3. Annulatie door de organisator
      De organisator (Ladies on the Road) behoudt zich het recht om een event te annuleren door een te laag aantal deelnemers of andere omstandigheden die het event niet leefbaar zouden maken. Als dit voorvalt, dan krijgen alle registranten hun registratiefee terugbetaald. Indien de annulatie omstandigheden van die aard zijn dat een event op een latere datum plaatsvindt, dan heeft de organisatie het recht om ofwel een volledige terugbetaling te doen of om de registraties te verplaatsen naar die latere, nieuwe datum.

      Deze annulatie policy is van toepassing op alle events die Ladies on the Road organiseert. Tenzij anders vermeld op de eventwebsite. Gelieve alle voorwaarden nauwkeurig te lezen.​

      Artikel 7 – Betwistingen

       Jij, als klant, bent verplicht om eventuele klachten over facturen en/of geleverde diensten of producten binnen de 8 dagen na het ontstaan van de klacht schriftelijk kenbaar maken aan ons, als Dienstverlener.

       Jij, als klant, kan ook steeds kiezen om een klacht in te dienen bij de consumentenombudsdienst van de Federale Overheid.

       Dit kan via deze link: https://consumentenombudsdienst.be/nl.

       Artikel 8 – Aansprakelijkheid

        8.1 Algemeen

        Wij, als Dienstverlener, zullen ons steeds inspannen de overeenkomst naar beste inzicht, vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uit te voeren. Jij, als Klant, erkent dat wij, als Dienstverlener, slechts een inspanningsverplichting hebben en geen resultaatsverplichting. 

        Wij, als Dienstverlener, hebben het recht om derden in te schakelen voor de uitvoering van de overeenkomst. Wij, als Dienstverlener, hebben deze derden met de hoogst mogelijke zorg geselecteerd om een goede kwaliteit van uitvoering te kunnen bereiken. 

        8.2. Overmacht 

        Wij, als Dienstverlener, aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid wanneer wij als gevolg van overmacht of vreemde oorzaak niet aan onze verplichtingen kunnen voldoen. Wanneer de overmacht slechts tijdelijk van aard is, zullen wij alsnog aan onze contractuele verplichtingen trachten te voldoen vanaf het moment dat dit redelijkerwijs weer mogelijk is.

        Als blijkt dat een verderzetting niet meer mogelijk is, zal de overeenkomst in onderling overleg herzien of ontbonden worden. 

        8.3. Relaties met derden 

        Voor zover wij, als Dienstverlener, afhankelijk zouden zijn van de medewerking, diensten en leveringen van derden, kunnen wij, als Dienstverlener, op geen enkele manier aansprakelijk worden gesteld voor schade voortkomend uit deze relaties of het verbreken ervan.

        8.4. Contractuele tekortkomingen 

        Indien bij het uitvoeren van onze overeenkomst een ernstige tekortkoming aan ons, als Dienstverlener, te wijten zou zijn kan jij, als Klant, ons schriftelijk in gebreke stellen. Hierbij wordt er ons, als Dienstverlener, een redelijke termijn gegund om alsnog onze verplichtingen na te komen. Wij, als Dienstverlener, kunnen slechts aansprakelijk gesteld worden voor het bedrag waarvoor wij verzekerd zijn bij onze burgerlijke aansprakelijkheidsverzekering. Wij zijn niet verantwoordelijk voor enige tekortkoming van een aangestelde of derden.

        Iedere aansprakelijkheid voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, waaronder enige vergoeding van indirecte schade, gevolgschade of schade wegens gederfde omzet of winst.

        8.5. Website 

        Wij, als Dienstverlener, zijn niet aansprakelijk voor schade door inbraak of hacking van de Website. Wij, als Dienstverlener, zullen het nodige doen om alle redelijke beveiligingsmaatregelen in acht te nemen en dit conform de stand ter technieken die op dit moment beschikbaar zijn.  

        Wij, als Dienstverlener, zijn niet aansprakelijk voor schade door phising, farming of andere vormen van internetfraude of andere criminele activiteiten. 

        Artikel 9 – Intellectuele eigendomsrecht

         9.1. Door acceptatie van deze algemene voorwaarden wordt uitdrukkelijk erkend door jou, als Klant, dat alle ontwerpen, informatie, afbeeldingen, e-mails, downloads, schema’s, modules en/of materialen, en overige inhoud op de website of cursussen, eigendom zijn van ons, als Dienstverlener, en beschermd zijn door de relevante rechten van intellectuele eigendom, waaronder doch niet beperkt tot auteursrechten, merkenrechten, databankrechten, naburige rechten, octrooien en modelrechten. 

         9.2. Partijen kunnen steeds hiervan afwijken door middel van een schriftelijke overeenkomst. 

         Artikel 10 – Gegevensverwerking

          10.1. Door het aanvaarden van een aanbod, verklaar jij je, als Klant, akkoord met de verwerking van zijn persoonsgegevens conform de privacy policy van ons, als Dienstverlener. Deze algemene voorwaarden dienen te worden gelezen in combinatie met de privacy policy die toegankelijk is op onze website.

          10.2. Door het aanvaarden van de overeenkomst, aanvaard jij, als Klant, zonder voorbehoud deze algemene voorwaarden.

          10.3. In het kader van de diensten die wij, als Dienstverlener, verrichten, verwerken wij als ‘verantwoordelijke’ persoonsgegevens van de contactpersonen die jij, als Klant, opgeeft. De contactgegevens van deze personen kunnen verwerkt worden in het kader van ons Klantenbeheer, voor marketingdoeleinden, en dienen om onze overeenkomst met jou, als Klant, naar behoren uit te voeren.

          Artikel 11 – Geheimhouding

           11.1. Partijen zullen ertoe gebonden zijn een volledige geheimhoudingsverplichting in acht te nemen.

           Dit houdt in dat zij, behoudens uitdrukkelijke toestemming van de andere partij, geen van de bedrijfsgeheimen van elkaar in verband met eender welk bedrijfsfacet mag gebruiken, verspreiden of overbrengen naar enig andere derde, in het bijzonder, maar zonder dat dit een limitatieve opsomming is, inzake de prijszetting, marketing, productie, financiering, en strategische ontwikkeling van de onderneming, lijsten of details inzake Klanten en vroegere of potentiële Klanten, contractuele voorwaarden, enz…

           Deze geheimhoudingsverplichting zal gelden tijdens de duurtijd van de overeenkomst en erna.

           11.2. De geheimhouding vervalt indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechtelijke uitspraak één van beide partijen verplicht wordt de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken.

           11.3. Partijen erkennen het belang van deze verplichting. De schending van deze geheimhoudingsverplichting tijdens de duur van deze overeenkomst geldt als een ernstige fout.

           In geval van schending van dit artikel, zullen partijen een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd zijn van 1.500 euro – onverminderd het recht om een aanvullende schadevergoeding te eisen, zo deze som niet voldoende de schade vergoedt. Deze schadevergoeding is verschuldigd aan de andere partij zonder dat dit het recht om alle mogelijke andere rechtsmiddelen aan te wenden, kan beperken.

           Artikel 12 – Algemeen

            12.1. Niemand kan zijn of haar rechten en/of verplichtingen voortvloeiend uit deze algemene voorwaarden of onze overeenkomsten overdragen aan een derde partij zonder toestemming van de andere partij.

            12.2. Wanneer een bepaling uit deze voorwaarden geheel of gedeeltelijk in strijd zou zijn met een wettelijke bepaling, en daardoor nietig zou zijn, dan blijven deze voorwaarden voor het overige onverminderd van kracht. Indien nodig zullen partijen gezamenlijk een nieuwe bepaling overeen komen die in dezelfde lijn ligt met het doel van de nietige bepaling. 

            12.3.  Deze overeenkomst wordt beheerst door het Belgisch recht. Elke betwisting i.v.m. de interpretatie of uitvoering van een contract en m.b.t. onze facturen behoort tot de uitsluitende bevoegdheid van het de rechtbanken te Antwerpen, tenzij dwingend recht anders bepaalt.